CBGV viết bản tự kiểm điểm đánh giá xếp loại CB, CC, VC cuối năm

08/12/2012
CBGV viết bản tự kiểm điểm đánh giá xếp loại CB, CC, VC cuối năm

 Tải văn bản hướng dẫn tại đây

 

Để chuẩn bị đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức cuối năm 2012, thực hiện theo Hướng dẫn sè: 1677/HD-SGD§T, ngày  05/ 12/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đề nghị tất cả CBGV viết bản tự kiểm điểm cuối năm theo các nội dung như sau:

 

          A. CÁC NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM:

          1. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý.

          a. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

          b. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

          c. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

          d. Việc thực hiện nghĩa vụ khác của viên chức;

          2. Đối với viên chức quản lý (Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn (văn phòng)/Trường THPT; Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng/Trung tâm BDNVSP&GDTX tỉnh).

          Ngoài việc đánh giá các nội dung như trên, VC quản lý còn phải đánh giá theo các nội dung sau:

          a. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

          b. Kết quả hoạt động của đơn vị hoặc bộ phận được giao quản lý, phụ trách.

          B. TỰ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI:

          1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

          Viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là người thực hiện tốt các nội dung quy định tại mục A.1, cụ thể phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

          - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công việc được giao, đạt chất lượng, tiến độ và hiệu quả;

          - Có sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng hiệu quả công tác được cấp có thẩm quyền (sở, tỉnh, trung ương) công nhận;

          - Thực hiện tốt nghĩa vụ của viên chức quy định tại Luật Viên chức năm 2010; chấp hành tốt quy chế cơ quan, các quy định tại Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          Đối với viên chức quản lý: Ngoài việc đảm bảo các điều kiện trên còn phải thực hiện tốt các nội dung quy định tại mục A.2, và đơn vị phụ tách quản lý hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; đơn vị hoặc bộ phận phụ trách không có người vi phạm kỷ luật.

          2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          Viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ là người thực hiện tốt các nội dung quy định mục A.1 và phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

          - Hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao, đạt chất lượng, tiến độ và hiệu quả;

          - Thực hiện tốt nghĩa vụ của viên chức quy định tại Luật Viên chức năm 2010, chấp hành tốt quy chế cơ quan, các quy định tại Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh;

          Đối với viên chức quản lý: Ngoài việc đảm bảo các điều kiện trên còn phải thực hiện tốt các nội dung quy định tại mục A.2 và đơn vị, bộ phận hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          2.3. Hoàn thành nhiệm vụ.

          Viên chức hoàn thành nhiệm vụ là những người thực hiện các nội dung quy định tại điểm b, điểm c, điểm d mục A.1 và hoàn thành cơ bản khối lượng, tiến độ công việc được giao nhưng hiệu quả chưa cao.

          Đối với viên chức quản lý: Ngoài đảm bảo các điều kiện trên, còn phải thêm yêu cầu đơn vị, bộ phận hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao nhưng hiệu quả chưa cao.

          2.4. Không hoàn thành nhiệm vụ.

          Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ là những người vi phạm một trong các nội dung quy định tại điểm b, điểm c, điểm d mục A.1 Hướng dẫn này hoặc không hoàn thành khối lượng, tiến độ công việc được giao.

          Viên chức quản lý không hoàn thành nhiệm vụ là những người vi phạm một trong các quy định trên đây hoặc đơn vị, bộ phận hay lĩnh vực được phân công phụ trách không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hoặc hoàn thành cơ bản chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao nhưng hiệu quả thấp.

          Viên chức đang bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong năm thì xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

          Viên chức vi phạm quy định tại Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, đơn vị tiến hành đánh giá, xếp loại phù hợp hoặc xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

 

Mẫu Bản tự kiểm điểm

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM VIÊN CHỨC CUỐI NĂM 2012

 

 

          Họ và tên:

          Ngày sinh:

          Trình độ chuyên môn:

          Đơn vị công tác:

          Nhiệm vụ được phân công:

                   - Tổ trưởng chuyên môn: Tổ

                   - Giáo viên chủ nhiệm lớp: 10

                   - Giảng dạy các lớp: Toán 10…

                    - Các công việc khác: ….

          Tôi xin tự kiểm điểm đánh giá, xếp loại kết quả công tác cuối năm 2012 như sau:

          I. TỰ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ:

          1) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

          2) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

          3) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

          4) Việc thực hiện nghĩa vụ khác của viên chức;

          II. TỰ XẾP LOẠI:

 

 

                                                          Hương Sơn, ngày    tháng    năm 2012

                                                                              KÝ TÊN

In

Bản quyền Website thuộc trường THPT Lý Chính Thắng - Hà Tĩnh

Địa chỉ: Xóm 3 - Sơn Hòa - Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393.877.056

Email: thptlychinhthang@gmail.com